Skip to main content

Informații utile

pentru locuitorii comunei Stănișești

Informații oferite din oficiu

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Documente de interes public

 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului local și aparatului de specialitate al primarului;
  – Constituția României, republicată;
  – Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
  – Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
  – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  – OUG 57/2019 – Codul administrativ
  – Regulamentele de organizare și funcționare;
  2. Structura organizatorică a autorității publice, atribuțiile consiliului local, ale primarului, viceprimarilor, secretarului și ale structurilor funcționale, programul de funcționare, programul audiențelor;
  3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității și ale funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor de interes public;
  4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
  5. Sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil, taxele și impozitele locale;
  6. Programele și strategii proprii;
  7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public potrivit legii, sau altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art. 7 din Legea nr. 544/2001;
  9. Lista documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor
  10. Modalitățile de contestare a deciziilor autorității administrației publice locale, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

Documente exceptate de la liberul acces

 1. ART. 12
  (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:
  (la 16-10-2006 Partea introductivă a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.)a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;
  (la 14-10-2006 Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006.)d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
  g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.