Skip to main content

-Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal-

 1. PRECIZARI GENERALE
  Primaria Comunei Stănişeşti este Operator de date cu caracter personal si isi exercita aceasta calitate in conformitate cu legea 677/2001 si cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR).
  Aceasta declaratie de confidentialitate explica modalitatea in care primaria proceseaza datele cu caracter personal ale cetateanului, cum o efectueaza si in ce scopuri.
  Primaria Comunei Stănişeşti se angajeaza sa respecte confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidentiale si vom prelucra numai informatiile permise de legislatia aplicabila. Aceasta nota de confidentialitate descrie politicile si practicile institutiei privind colectarea si utilizarea datelor dvs. personale si va stabileste drepturile de confidentialitate.
  Confidentialitatea informatiilor este o responsabilitate permanenta si, prin urmare, vom actualiza aceasta notificare de confidentialitate de indata si pe masura ce vom intreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidentialitate. In ceea ce priveste prelucrarea datelor bazate pe consimtamant (dupa cum este descris mai jos), va vom notifica orice modificare si vom solicita consimtamantul dvs. suplimentar.
 2. CONTEXTUL LEGISLATIV
  Conform cerintelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.
  Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 3. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  A fost desemnat un responsabil cu protectia datelor (DPO) la nivelul Primaria Comunei Stănişeşti, care va duce la indeplinire obligatiile stabilite de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, iar dvs. puteti contacta responsabilul cu protectia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. si la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal.
 4. CUM COLECTAM SI FOLOSIM (PROCESAM) INFORMATIILE DVS. PERSONALE
  4.1. Informatii personale pe care ni le oferiti:
  Putem colecta, stoca si utiliza urmatoarele tipuri de date personale:
  − informatii despre computerul dvs. si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului);
  − informatiile continute in sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteti in format tiparit sau prin intermediul paginii web (inclusiv corespondenta cu noi, continutul comunicarii si datele asociate cu comunicarea);
  − orice alte date personale pe care ati ales sa ni le trimiteti sau datele personale completate in cereri, formulare, etc.
  4.3. Scopurile utilizarii datelor dvs. cu caracter personal
  Datele personale pe care le-am colectat de la dvs. sau de la terti sau din surse publice vor fi utilizate in scopurile specificate in aceasta Politica de confidentialitate. In functie de relatiile pe care le avem sau dorim sa le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale in scopul executarii unei sarcini care serveşte unui interes public local, privind:
  • Educaţia;
  • Serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
  • Sănătatea;
  • Cultura;
  • Tineretul;
  • Sportul;
  • Ordinea publică;
  • Situaţiile de urgenţă;
  • Protecţia şi refacerea mediului;
  • Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
  • Dezvoltarea urbană;
  • Evidenţa persoanelor;
  • Podurile şi drumurile publice;
  • Serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
  • Serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
  • Activităţile de administraţie social-comunitară;
  • Locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
  • Punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
  • Alte servicii publice stabilite prin lege:
  • impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,
  • colectare debite/ recuperare creanțe,
  • emitere autorizații/ licențe,
  • resurse umane;
  • fond funciar;
  • gestiunea economico-financiară și administrativă;
  • darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale;
  • vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a unității administrativ teritoriale;
  • stare civilă,
  • urbanism și amenajarea teritoriului;
  • registrul electoral- evidență electorală,
  • arhiva;
  • registratura, relații publice, secretariat.
 5. LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Prelucrarea este legală, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016, numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
  • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
  • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
  • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul
 6. DEZVALUIREA SI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Primaria Comunei Stănişeşti se straduieste sa aplice garantii adecvate pentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor dvs. personale si pentru a le utiliza numai in conformitate cu relatia dvs. cu institutia noastra si cu practicile descrise in aceasta Politica de Confidentialitate.
  In masura permisa de legile aplicabile in materie de protectie a datelor, putem divulga datele dvs. personale unor parteneri, auditori, agentii, autoritati de supraveghere sau alti furnizori de servicii externe pentru a ne indeplini obligatiile contractuale. Vom indica in mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date daca este bine cunoscut in momentul initierii procesarii.
  Putem, de asemenea, dezvalui datele dvs. personale:
  • in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
  • in legatura cu orice procedura judiciara in desfasurare sau potentiala;
  • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei).
 7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
  In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
  • Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
  • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care
  prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege; • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere – poti depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus il gasiti la Registratura primariei sau il puteti descărca de pe site-ul institutiei https://primariastanisesti.ro/ – sectiunea “GDPR”. Cererea se poate depune la Compartimentul Registratura din cadrul Primaria Comunei Stănişeşti, poate fi transmisa la adresa de e-mail comunastanisesti@yahoo.com sau poate fi trimisa prin posta la sediul institutiei.
  De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficienta. Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P.:
  Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
  Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
  Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
  Telefon:+40.318.059.211; +40.318.059.212
  Fax: +40.318.059.602
  AVERTIZARE! Va rugam sa va exersati cu intelepciune drepturile si sa retineti ca orice abuz va poate atrage raspunderea.
 8. PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Datele dvs. personale sunt stocate de catre Primaria Comunei Stănişeşti pe echipamentele proprii.
  Datele cu caracter personal pe care le prelucram, bazate pe consimtamantul dvs. vor fi pastrate pentru perioada nelimitata de timp (sau pana cand consimtamantul este revocat), cu exceptia cazului in care cerintele legale aplicabile prevad altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrarii.
  Daca nu ne-ati furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ati revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dvs. (numele complet, datele de contact, referinte si note) pentru statistica si necesitatile de raportare sau in masura justificata pe baza unui alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.
  Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii si documente (inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal:
  • in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
  • in cazul in care informatiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciara in curs sau potentiala;
  • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei).
 9. SECURITATEA DATELOR PERSONALE
  Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informatiilor personale pe care le transmiteti, vom mentine garantii fizice, tehnice si administrative.
  Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu. Restrictionam accesul la datele
  dvs. personale doar acelor angajati care trebuie sa stie acele informatii pentru a va oferi beneficii sau servicii. In plus, instruim angajatii nostri cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securitatii informatiilor dvs.
  Daca apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastra privind incalcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constata ca scurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom contacta fara intarzieri nejustificate, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere.
 10. MODIFICARI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENTIALITATEA
  Este posibil sa actualizam din cand in cand acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe pagina web a institutiei.
  Avand in vedere ca legile privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatesc din cand in cand, se asteapta ca aceasta notificare privind confidentialitatea si conditiile de utilizare sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv si fara notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fi afisata pe pagina web a institutiei, astfel incat sa fiti constienti de politicile noastre. Dispozitiile continute in prezentul document inlocuiesc toate anunturile sau declaratiile anterioare privind practicile noastre de confidentialitate.
 11. SITE-URILE TERTE PARTI
  Pagina web a institutiei poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti.
 12. COLECTAREA SI STOCAREA ANUMITOR INFORMATII PE SITE
  Asa cum este valabil pentru cele mai multe dintre paginile web, pagina web a institutiei colecteaza automat anumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii despre vizitarea paginii web, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati pagina web a institutiei si, datorita acestei imbunatatiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra pagina web a institutiei, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintele vizitatorilor si nevoile acestora.
 13. SECURITATEA SITE-ULUI
  Nu putem garanta ca transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. In consecinta, nu putem asigura sau garanta securitatea informatiilor pe care le transmiteti si intelegeti ca orice informatie pe care o transferati catre institutia noastra se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, Primaria Comunei Stănişeşti foloseste masuri de securitate a site-ului in conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile si listele de corespondenta. Aceste masuri includ masuri tehnice, procedurale, de monitorizare si de urmarire destinate sa protejeze datele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau dezvaluirea, pierderea, modificarea
  sau distrugerea datelor.
  Suntem constienti ca pot aparea incidente de utilizare gresita sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindca aproape fiecare site web, serviciu sau utilizator se intercaleaza. In aceste situatii, obiectivele noastre sunt sa ne miscam repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili functionalitatea corespunzatoare si pentru a minimiza neplacerile utilizatorilor nostri. Daca este necesar Primaria Comunei Stănişeşti va notifica autoritatile competente despre aceste incidente de utilizare incorecta sau incursiune neautorizata in site-ul institutiei.
 14. INTREBARI, NELAMURIRI, RECLAMATII
  Daca aveti intrebari sau aveti nelamuriri cu privire la confidentialitatea datelor si a informatiilor personale sau daca doriti sa va executati drepturile sau sa faceti o sesizare cu privire la o posibila incalcare a normelor privind confidențialitatea, va rugam sa ne contactati prin trimiterea unui e-mail catre responsabilul pentru protectia datelor.